Washing girl

10x7cm, monotypia, kehystetty

Puistola, Oulu  145€

vedosnumero 99/2018