Two girls

10x14cm, monotypia, kehystetty

Puistola, Oulu  175€

vedosnumero 315/2018