Gold sail

10x10cm, monotypia, kehystetty

Puistola, Oulu  170€

vedosnumero 340/2018