Couple

10x7cm, monotypia, kehystetty

Puistola, Oulu  145€

vedosnumero 06/2018